Jan Jongmans Fonds

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Jan Jongmans Fonds.

De stichting bestaat sinds 20 september 1961 en is opgericht door Jan W.M. Jongmans, oorspronkelijk als de "Stichting sterken helpen zwakken". Jan Jongmans, psychiater, was voorzitter van het bestuur van Maria Roepaan, de "zwakzinnigeninrichting" te Ottersum. In Maria Roepaan werd veel wetenschappelijk onderzoek verricht, o.a. in het cytogenetisch laboratorium. Om dit een financiële basis te geven, riep Jongmans een aparte stichting in het leven. De voorzitter van het bestuur van Maria Roepaan werd tevens voorzitter van de "Stichting sterken helpen zwakken".
Portret Jan Jongmans
Bij het afscheid van Jan Jongmans in 1967 werd als eerbetoon aan hem aan de stichting diens naam gegeven: de Stichting Jan Jongmans Fonds. De stichting kreeg bovendien een zelfstandige rol en eigen voorzitter. Dit bleek een goed besluit omdat de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een enorme ontwikkeling doormaakte. Tijdens talloze fusies van instellingen en verschuiving van de zorg zoveel mogelijk naar de eerste lijn, zijn functie en belang van de stichting ongewijzigd gebleven.
Zeer veel jaren, heeft de heer drs. H.B. Kramer in het bestuur gefunctioneerd als secretaris/penningmeester, waardoor de Stichting Jan Jongmans Fonds een grote mate van stabiliteit en bekendheid heeft gekregen.
Belangrijk is dat het bestuur van de Stichting geheel onbezoldigd is; daardoor kan de opbrengst van het vermogen van de stichting nagenoeg geheel ten goede komen aan haar onderzoeksdoeleinden.

Doelstelling

De stichting Jan Jongmans Fonds ondersteunt uitsluitend wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot verbetering van het leven en welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en indien de aanvragen beantwoorden aan bovengenoemde doelstelling, bepaalt het bestuur de financiële bijdrage. De stichting ondersteunt geen projecten zonder wetenschappelijke basis.
De subsidieaanvraag moet gepaard gaan met een begeleidende brief, een met recente literatuur onderbouwd onderzoeksvoorstel, een begroting en dekkingsplan met vermelding van alle financiers en een samenvatting.

Projecten

In de loop van het bestaan van de Stichting zijn tal van projecten mede gefinancierd. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot de publicatie van meerdere proefschriften, van artikelen in gerenommeerde tijdschriften en tevens is er een studieboek verschenen. Enkele voorbeelden treft u hieronder aan:

Proefschriften

Artikelen

  • "Primary mental healthcare for adults with mild intellectual disabilities"

  • "Matched care voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychische problemen bij de huisarts"

  • "Pijnbeleving en cognitie bij mensen met Williams syndroom, Prader-Willi syndroom en Fragiele-X syndroom"

  • "Predictors of dementia and mortality in Down’s syndrome"

  • "Proactief gezondheidsmanagement voor mensen met een verstandelijke beperking"

  • "Examing the Volantary deployment of people without a disability on behalf of people with disabilities"

  • "Belevingsgerichte zorg met behulp van clownerie voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking"

STUDIEBOEK

Verwenzorg in het bijzonder

van Heijst Annelies e.a., 2016

Het doel van dit boek is om Verwenzorg beter te doorgronden, zodat er een beter begrip ontstaat over wat het wél is en wat het niet is en waar het aan bijdraagt. Het begrip Verwenzorg wordt breed ingestoken. Sommige groepen en individuen doen waarschijnlijk al lang aan verwenzorg zonder dat ze dat woord ooit hebben gehoord of zullen gebruiken. De kern is niet onder welke naam iets gebeurt, maar wat er gedaan wordt en wie daar blijer en gelukkiger van wordt.

Financiën

De Stichting Jan Jongmans Fonds verwerft inkomsten uit rendementen van het bestaande vermogen. Daarnaast ontvangt de Stichting donaties en legaten. De Stichting streeft er naar om het vermogen in stand te houden.
De Stichting heeft een ANBI-status en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer: 41062719.
Tevens is de stichting ingeschreven als LEI (Legal Entity Institute) bij de KvK.

CONTACT

Aanvragen voor (mede)financiering van onderzoeksprojecten, als ook vragen of opmerkingen kunt u sturen naar:

Stichting Jan Jongmans Fonds

info@stichtingjanjongmansfonds.nl

Met ingang van 1-1-2019 is de bestuurssamenstelling:

Dhr. drs. P.J.C. van Kalmthout - voorzitter
Mevr. H.J.M. Meijs MSc. - secretaris
Dhr. drs. M.J.M. Simons - penningmeester
Mevr. J. de Cloe - lid
Mevr. dr. P.P.M. de Witte van der Schoot - lid

U kunt ook een bericht sturen d.m.v. onderstaand contactformulier.