Jan Jongmans Fonds

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Jan Jongmans Fonds.

De stichting bestaat sinds 20 september 1961 en is opgericht door Jan W.M. Jongmans, oorspronkelijk als de "Stichting sterken helpen zwakken". Jan Jongmans, psychiater, was voorzitter van het bestuur van Maria Roepaan, de "zwakzinnigeninrichting" te Ottersum. In Maria Roepaan werd veel wetenschappelijk onderzoek verricht, o.a. in het cytogenetisch laboratorium. Om dit een financiële basis te geven, riep Jongmans een aparte stichting in het leven. De voorzitter van het bestuur van Maria Roepaan werd tevens voorzitter van de "Stichting sterken helpen zwakken".
Portret Jan Jongmans
Bij het afscheid van Jan Jongmans in 1967 werd als eerbetoon aan hem aan de stichting diens naam gegeven: de Stichting Jan Jongmans Fonds. De stichting kreeg bovendien een zelfstandige rol en eigen voorzitter. Dit bleek een goed besluit omdat de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een enorme ontwikkeling doormaakte. Tijdens talloze fusies van instellingen en verschuiving van de zorg zoveel mogelijk naar de eerste lijn, zijn functie en belang van de stichting ongewijzigd gebleven.
Zeer veel jaren, heeft de heer drs. H.B. Kramer in het bestuur gefunctioneerd als secretaris/penningmeester, waardoor de Stichting Jan Jongmans Fonds een grote mate van stabiliteit en bekendheid heeft gekregen.
Belangrijk is dat het bestuur van de Stichting geheel onbezoldigd is; daardoor kan de opbrengst van het vermogen van de stichting nagenoeg geheel ten goede komen aan haar onderzoeksdoeleinden.

Doelstelling

De stichting Jan Jongmans Fonds ondersteunt uitsluitend wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot verbetering van het leven en welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en indien de aanvragen beantwoorden aan bovengenoemde doelstelling, bepaalt het bestuur de financiële bijdrage. De stichting ondersteunt geen projecten zonder wetenschappelijke basis.
De subsidieaanvraag moet gepaard gaan met een begeleidende brief, een met recente literatuur onderbouwd onderzoeksvoorstel, een begroting en dekkingsplan met vermelding van alle financiers en een samenvatting.

Projecten

In de loop van het bestaan van de Stichting zijn tal van projecten mede gefinancierd. Ook heeft de Stichting vele promotieonderzoeken mede ondersteund. Hieronder enkele voorbeelden van initiatieven die in de loop der jaren zijn ondersteund:

Proefschriften

Artikelen

Financiën

De Stichting Jan Jongmans Fonds verwerft inkomsten uit rendementen van het bestaande vermogen. Daarnaast ontvangt de Stichting donaties en legaten. De Stichting streeft er naar om het vermogen in stand te houden.
De Stichting heeft een ANBI-status en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer: 41062719.
Tevens is de stichting ingeschreven als LEI (Legal Entity Institute) bij de KvK.

CONTACT

Aanvragen voor (mede)financiering van onderzoeksprojecten, als ook vragen of opmerkingen kunt u sturen naar:

Stichting Jan Jongmans Fonds
H.J.M. Meijs MSc.
Groesbeekseweg 66
6524 DG Nijmegen
info[@]stichtingjanjongmansfonds.nl

Met ingang van 1-1-2019 is de bestuurssamenstelling:

Dhr. drs. P.J.C. van Kalmthout - voorzitter
Mevr. H.J.M. Meijs MSc. - secretaris
Dhr. drs. M.J.M. Simons - penningmeester
Mevr. J. de Cloe - lid
Mevr. dr. P.P.M. de Witte van der Schoot - lid

U kunt ook een bericht sturen d.m.v. onderstaand contactformulier.